Regulamin

Regulamin Platformy Stylewatch Academy

Spis treści

[ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA WSTĘPNE]

[ROZDZIAŁ II: PRZEDMIOT I ZAWARCIE UMOWY]

[ROZDZIAŁ III: OPŁATY. ZASADY PŁATNOŚCI]

[ROZDZIAŁ IV: PRODUKTY CYFROWE I ŚWIADCZENIA DODATKOWE]

[ROZDZIAŁ V: ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PLATFORMY]

[ROZDZIAŁ VI: ZASADY DOTYCZĄCE TREŚCI UŻYTKOWNIKA]

[ROZDZIAŁ VII: PRZERWY W DZIAŁANIU PLATFORMY ORAZ PROCEDURA ZGŁOSZEŃ]

[ROZDZIAŁ VIII: POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON]

[ROZDZIAŁ IX: ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON]

[ROZDZIAŁ X: CZAS TRWANIA UMOWY]

[ROZDZIAŁ XI: PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

[ROZDZIAŁ XII: PROCEDURA REKLAMACYJNA]

[ROZDZIAŁ XIII: POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW]

[ROZDZIAŁ XIV: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

[ROZDZIAŁ XV: POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

[ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA WSTĘPNE]

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów Cyfrowych (również w ramach modelu subskrypcyjnego) na rzecz Użytkowników oraz świadczenia Usług w ramach Platformy, w tym prawa i obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności Stron i inne warunki Umowy.
 2. Operator informuje, że w ramach Platformy wyłącznie dostarcza Produkty Cyfrowe oraz świadczy Usługi, jak również administruje Platformą. Operator nie świadczy żadnych innych usług w imieniu własnym za pośrednictwem Platformy, jak również nie jest pośrednikiem w zawieraniu jakichkolwiek innych umów.
 3. Platforma nie służy do zawierania Umów pomiędzy Użytkownikami.  
 4. Operator wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy związany z Platformą przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: hello@stylewatchacademy.com . Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez Użytkownika do bezpośredniej i szybkiej komunikacji z Operatorem. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają, co następuje:

 1. awaria — całkowite wstrzymanie działania Platformy, zawieszanie się Platformy całkowicie uniemożliwiające korzystanie z Platformy lub inną przeszkodę całkowicie uniemożliwiającą prawidłowe korzystanie z Platformy;
 2. blokada konta Użytkownika — działania, które polegają na uniemożliwieniu Użytkownikowi korzystania z Platformy w przypadkach wskazanych w Regulaminie;
 3. błąd — nieprawidłowe funkcjonowanie Platformy, które nie uniemożliwia całkowitego korzystania z Platformy, jednak istotnie utrudnia korzystanie z Platformy i znacząco obniża komfort korzystania z Platformy;
 4. Cena — wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Użytkownik jest zobowiązany zapłacić Operatorowi za dostarczanie Produktu Cyfrowego w wybranym Okresie Dostępu;
 5. dni robocze — dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 6. funkcjonalność — pojedyncze zadanie możliwe do wykonania w ramach Platformy;
 7. godziny robocze — godziny od 9 do 17 w dni robocze;
 8. Grupa Społecznościowa – każda grupa o charakterze społecznościowym, która jest administrowana przez Operatora i udostępniana Użytkownikom w związku z Produktem Cyfrowym;
 9. hasło — ciąg znaków używany do zabezpieczenia dostępu do Platformy;
 10. Kod Rabatowy – unikalny kod (ciąg znaków), który może zostać wykorzystany przez Użytkownika do obniżenia Ceny;
 11. Konsument — osoba fizyczna zawierająca z Operatorem Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 12. konto Użytkownika — konto utworzone przez Operatora na rzecz Użytkownika w celu korzystania z Platformy;
 13. Kurs — uporządkowany zestaw Treści Cyfrowych, pod wspólną nazwą, który służy edukowaniu Użytkowników oraz poszerzaniu ich kompetencji;
 14. Newsletter – wiadomości e-mail zawierające informacje o nowościach, promocjach lub Produktach Cyfrowych związanych z Platformą;
 15. login — indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, pozwalające dokonać jego identyfikacji, wykorzystywane przy korzystaniu z Platformy. W przypadku systemów teleinformatycznych Operatora standardowo jest to adres e-mail podany przez Użytkownika;
 16. naprawa — działania Operatora polegające na usunięciu przyczyny zdarzenia, które mają za zadanie przywrócić prawidłowe funkcjonowanie Platformy;
 17. Okres Dostępu — czas, przez jaki Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do zakupionych przez Użytkownika Produktów Cyfrowych; Operator może przewidywać różne Okresu Dostępu w zależności od Produktu Cyfrowego; dostępne Okresy Dostępu są wskazywane w opisie Produktu Cyfrowego;
 18. Operator — STYLEWATCH ACADEMY SYLWIA ANTOSZKIEWICZ, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 00-225 Warszawa ul. Zakroczymska 13/8, NIP: 524-221-79-12, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00120/2023;
 19. Partner — przedsiębiorca, który współpracuje z Operatorem, i we własnym zakresie może świadczyć własne usługi lub dostarczać towary na rzecz Użytkowników, oferować usługi Operatora w ramach swojej działalności (np. prowadzonego przez siebie serwisu internetowego lub sklepu) lub zlecać Operatorowi usługi na potrzeby własnej działalności, np. usługi reklamowe lub promocyjne;
 20. Platforma — system teleinformatyczny pod nazwą „Stylewatch Academy” należący do Operatora, który jest dostępny za pomocą strony pod adresem www.courses.stylewatchacademy.com;
 21. prawa własności intelektualnej — prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, prawa do baz danych) przysługujące Operatorowi w związku z Platformą;
 22. Produkt Cyfrowy — każdy zestaw Treści Cyfrowych pod określoną nazwą, który jest dostępny w ramach Platformy, w szczególności Kurs;
 23. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) —przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chce zawrzeć Umowę z Operatorem bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a jednocześnie Umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego;
 24. Przedsprzedaż — czas, w którym Operator umożliwia zakup Produktów Cyfrowych z wyprzedzeniem, przed ich oficjalną premierą. Z tytułu zakupu Produktu Cyfrowego w ramach Przedsprzedaży Operator może przyznawać Użytkownikom Uprawnienia Specjalne;
 25. Regulamin — niniejszy Regulamin;
 26. Strony — Operator oraz Użytkownik;
 27. Treści Cyfrowe — wszelkie treści cyfrowe zamieszczane przez Operatora w ramach Platformy, w szczególności takie, jak e-booki, webinary, nagrania audio, karty pracy, transkrypcje, materiały wizualne, pliki do druku oraz wszelkie pozostałe treści, jakie mogą być zamieszczane w ramach Platformy;
 28. Treści Użytkownika — wszelkie informacje przekazane przez Użytkownika w celu ich przechowywania na żądanie Użytkownika w systemie teleinformatycznym Platformy, ewentualnie w celu ich publikacji w Platformie, np. dodatkowe, dobrowolne informacje podane w koncie Użytkownika, komentarz lub opinia o Produkcie Cyfrowym lub Usługach, pytanie lub notatki pod Produktem Cyfrowym, post w grupie tematycznej lub grupie wsparcia związanej z Produktem Cyfrowym;
 29. Usługi — Usługi Cyfrowe lub Usługi Elektroniczne;
 30. Usługi Cyfrowe – usługi pozwalające Użytkownikowi na:
 31. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;
 32. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Użytkownika lub innych użytkowników Platformy;
 33. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
 34. Usługi Elektroniczne — wszelkie usługi elektroniczne w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które są świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Platformy;
 35. Umowa — umowa o dostarczanie Produktu Cyfrowego przez Operatora na rzecz Użytkownika lub umowa o świadczenie Usług związanych z Platformą przez Operatora na rzecz Użytkownika;
 36. Uprawnienia Specjalne — korzyści oferowane Użytkownikom przez Operatora z tytułu korzystania z Platformy;
 37. Użytkownik — osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza korzystać z Platformy i w tym celu zawiera Umowę z Operatorem. W przypadku, gdy Umowę zawiera jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną lub osoba prawna, postanowienia Regulaminu stosują się zarówno do podmiotu, który zawiera Umowę, jak i faktycznej osoby, która korzysta z Platformy z upoważnienia tego podmiotu;
 38. wsparcie techniczne — pomoc, która jest udzielana Użytkownikom przez Operatora w zakresie korzystania z Platformy, obejmująca zdalne wsparcie (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) oraz niezbędne instrukcje i porady w przedmiocie obsługi technicznej i informatycznej;
 39. zewnętrzny dostawca — każda osoba trzecia, niebędąca Operatorem, która dostarcza na potrzeby wykonania Umowy jakiekolwiek towary lub usługi, w szczególności oprogramowanie wykorzystywane na Platformie oraz usługi niezbędne do funkcjonowania Platformy.

§ 3. Ogólne informacje o Platformie

 1. Platforma została stworzona przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom Treści Cyfrowych, które przyczynią się do rozwoju kompetencji Użytkowników w ramach problematyki określonej przez Operatora na stronach internetowych Platformy.
 2. Platforma umożliwia Użytkownikom między innymi:
  • zawarcie Umowy;
  • zapoznanie się z ofertą dotyczącą Produktów Cyfrowych;
  • posiadanie konta Użytkownika w celu korzystania z określonych funkcjonalności Platformy;
  • zapis do Newslettera;
  • otrzymywanie zautomatyzowanych przypomnień i powiadomień;
  • przekazywanie Treści Użytkownika;
  • udział w Grupach Społecznościowych zarządzanych przez Operatora.
 3. Operator dostarcza Platformę w modelu „as is”, co Użytkownik akceptuje. Operator nie daje gwarancji, że Platforma będzie w pełni odpowiadała wszystkim potrzebom Użytkowników, jak również nie zapewnia, że za pomocą Platformy będzie możliwe zrealizowane wszystkich celów subiektywnie oczekiwanych przez Użytkownika. Operator jest zobowiązany wyłącznie dostarczyć Produkty Cyfrowe i świadczyć Usługi zgodne z Regulaminem.
 4. Z uwagi na to, że Platforma stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez Operatora, Operator może prowadzić prace techniczne i informatyczne mające na celu rozwój Platformy oraz dostarczanie Produktów Cyfrowych i świadczenie Usług na jak najwyższym poziomie.
 5. W ramach rozwoju Platformy Operator może, w szczególności:
  • dodawać nowe funkcjonalności oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcjonalności;
  • wprowadzić Platformę na inny rodzaj urządzeń, np. na urządzenia przenośne;
  • udostępnić aplikację związaną z Platformą.
 6. Jeżeli działania Operatora nie wpływają w sposób istotny na prawa i obowiązki Użytkowników, działania te nie wymagają zmiany Regulaminu.
 7. W przypadku, gdy Operator podejmie decyzję o udostępnieniu Użytkownikom aplikacji mobilnej, zasady korzystania z aplikacji zostaną określone w odrębnym regulaminie aplikacji mobilnej.

[ROZDZIAŁ II: PRZEDMIOT I ZAWARCIE UMOWY]

§ 4. Przedmiot Umowy

 1. W ramach Umowy Operator zobowiązuje się do dostarczania Użytkownikowi Produktów Cyfrowych w Okresie Dostępu lub świadczenia ustalonych Usług, a Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Produktów Cyfrowych lub Usług zgodnie z przeznaczeniem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie, a także do zapłaty Ceny w przypadku odpłatnych Produktów Cyfrowych.
 2. Informacje na temat odpłatności lub nieodpłatności określonych Produktów Cyfrowych są zamieszczone bezpośrednio na Platformie lub przekazywane Użytkownikom w inny sposób umożliwiający zapoznanie się z wysokością Cen, np. poprzez przesłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem Ceny.
 3. Produktom Cyfrowym mogą, ale nie muszą, towarzyszyć świadczenia dodatkowe, np. w postaci dostępu do Grupy Społecznościowej związanej z zakupionymi Produktami Cyfrowymi, spotkanie on-line z Operatorem lub innymi osobami (ekspertami), udział w dodatkowych webinarach itp. Wszystkie tego rodzaju świadczenia mają charakter poboczny w stosunku do głównego zobowiązania Operatora, jakim jest dostarczenie Produktu Cyfrowego zgodnego z Umową i realizowane są zgodnie z informacjami zawartymi w opisie Produktu Cyfrowego.
 4. Przeglądanie strony głównej Platformy jest nieodpłatne. Operator może podjąć również decyzję o umożliwieniu nieodpłatnego przeglądania innych stron Platformy.
 5. W zależności od rodzaju wybranych Produktów Cyfrowych lub Usług pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia Umowy określonego rodzaju:
  • w przypadku Produktów Cyfrowych dochodzi do zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych;
  • w przypadku Usług Elektronicznych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych. Usługi Elektroniczne mogą być równocześnie Usługami Cyfrowymi, ale nie muszą.
 6. W celu uniknięcia wątpliwości Operator wskazuje, że:
  • Umowy, które dotyczą Produktów Cyfrowych, są umowami o dostarczanie treści cyfrowych, do których stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta;
  • do Umów, które nie dotyczą Produktów Cyfrowych, nie stosuje się przepisów rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta.

§ 5. Czynności przed zawarciem Umowy

 1. Każdy Użytkownik przed zawarciem Umowy ma zapewnioną nieodpłatną możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, lub przy użyciu innych środków.
 2. Na potrzeby zawarcia Umowy za pośrednictwem Platformy konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika — poprzez odpowiednie oświadczenie składane np. za pomocą checkboxa, lub w sposób dorozumiany, poprzez rozpoczęcie korzystania z nieodpłatnych Usług w ramach Platformy.
 3. Przed zawarciem Umowy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacjami Operatora na temat zasad dostarczania Produktów Cyfrowych lub świadczenia Usług związanych z Platformą, postanowieniami Regulaminu i innymi warunkami dostępnymi publicznie na Platformie.
 4. Przed zawarciem Umowy Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z Platformy lub Produktów Cyfrowych.
 5. Do korzystania z Platformy za pośrednictwem przeglądarki internetowej wymagane jest co najmniej:
  • posiadanie przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera lub Microsoft Edge. Każda przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript, CSS, HTML5 oraz opcję cookies;
  • posiadanie stałego dostępu do Internetu;
  • posiadanie aktywnej skrzynki e-mail.
 6. Do korzystania z Platformy za pomocą urządzenia mobilnego wymagane jest co najmniej:
  • posiadanie urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym iOS, Android;
  • posiadanie stałego dostępu do Internetu;
  • posiadanie aktywnej skrzynki e-mail.
 7. Do korzystania z Produktów Cyfrowych, w zależności od ich rodzaju, może być dodatkowo konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp.
 8. Jeżeli na potrzeby korzystania z Platformy, jej poszczególnych funkcjonalności lub Produktów Cyfrowych konieczne jest spełnienie przez Użytkownika dodatkowych wymagań technicznych, Operator informuje o tym Użytkownika przed rozpoczęciem korzystania z Platformy lub Produktu Cyfrowego, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w ramach Platformy.
 9. Jeżeli Użytkownik korzysta z wtyczek blokujących określone treści na stronach internetowych (np. AdBlock), powinien mieć świadomość, że Platforma może nie działać w pełni poprawnie, a Operator nie może gwarantować poprawności działania Platformy z wykorzystaniem takiego oprogramowania.

§ 6.  Zakup Produktu Cyfrowego

 1. Aby uzyskać dostęp do określonych Produktów Cyfrowych, Użytkownik jest zobowiązany przejść na stronę Produktu Cyfrowego, który go interesuje, wybrać odpowiedni Produkt Cyfrowy oraz Okres Dostępu (jeżeli dany Produkt Cyfrowy jest udostępniany w ramach więcej niż jednego Okresu Dostępu), a następnie dodać go do koszyka. Po kliknięciu przycisku „Kup Teraz”, „Kliknij tutaj i dołącz” lub przycisku o podobnej treści, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę zamówienia, gdzie powinien uzupełnić wszystkie dane, a następnie dokonać zapłaty Ceny. Zakup dostępu do Produktu Cyfrowego wymaga zaakceptowania Regulaminu, poprzez akceptację odpowiedniego check-boxa.
 2. Zawarcie Umowy dotyczącej Produktu Cyfrowego następuje z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Zamawiam i płacę” lub przycisku o podobnej treści.
 3. Użytkownik jest zobowiązany dokonać zapłaty Ceny w ustalonej wysokości najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku, gdy Użytkownik nie dokona zapłaty w tym terminie, uznaje się, że Użytkownik zrezygnował z Umowy z przyczyn leżących po jego stronie, w związku z czym Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem na zapłatę.
 4. Zasady płatności są opisane szczegółowo w dalszej części Regulaminu.

§ 7.  Zawarcie Umowy w ramach Przedsprzedaży

 1. Użytkownik może posiadać możliwość zakupu dostępu do Produktu Cyfrowego w ramach Przedsprzedaży. Aby nabyć dostęp do Produktu Cyfrowego w Przedsprzedaży, Użytkownik powinien dokonać transakcji na takich samych zasadach, jak opisane w § 6, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
 2. W przypadku Produktów Cyfrowych nabywanych w Przedsprzedaży Użytkownik nabywa prawo do otrzymania dostępu do Produktu Cyfrowego w oznaczonym terminie, co oznacza, że Użytkownik nie uzyskuje dostępu do Produktu Cyfrowego od razu po zawarciu Umowy, lecz w terminie wskazanym przez Operatora (na przykład 20-30 dni po rozpoczęciu Przedsprzedaży). Informacja, kiedy Użytkownik uzyska dostęp do Produktu Cyfrowego, jest przekazywana przez Operatora w chwili rozpoczęcia Przedsprzedaży.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o którym mowa w ust. 2, szczególnie na skutek nieprzewidywalnych opóźnień w stworzeniu Produktu Cyfrowego. Operator informuje Użytkowników o wszelkich zmianach terminów związanych z Przedsprzedażą poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na adres podany przez Użytkownika.
 4. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem lub PNPK nie zgadza się na przedłużenie terminu dostarczenia Produktu Cyfrowego, może zrezygnować z nabycia Produktu Cyfrowego, a Operator zwraca takiemu Użytkownikowi wszelkie płatności dokonane w ramach Przedsprzedaży.
 5. Zawarcie Umowy w ramach Przedsprzedaży następuje od razu po wysłaniu formularza zamówienia i zatwierdzenia go przyciskiem „Zamawiam i płacę” lub przyciskiem o podobnej treści. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za dostęp do Produktu Cyfrowego na warunkach wskazanych w opisie Produktu Cyfrowego, mimo dostarczenia Produktu Cyfrowego w późniejszym terminie.
 6. Z tytułu Przedsprzedaży Operator może dawać Użytkownikom Uprawnienia Specjalne, np. związane z możliwością nabycia dostępu do Produktu Cyfrowego w niższej Cenie niż po oficjalnej premierze Produktu Cyfrowego.

§ 8. Przedłużenie Okresu Dostępu

 1. Użytkownik posiada możliwość przedłużenia dostępu do Produktu Cyfrowego na kolejny Okres Dostępu w dowolnym momencie przed upływem Okresu Dostępu. W przypadku, gdy Użytkownik nie dokonał przedłużenia Okresu Dostępu i jednocześnie upłynął termin, na jaki dostęp został udzielony, dostęp wygasa, a Użytkownik traci dostęp do Produktu Cyfrowego następnego dnia po upływie Okresu Dostępu. Aby uzyskać ponowny dostęp do Produktu Cyfrowego, Użytkownik jest zobowiązany złożyć nowe zamówienie na ten Produkt Cyfrowy.
 2. Użytkownik może zdecydować o automatycznym przedłużaniu Okresu Dostępu na kolejne Okresy Dostępu, aktywując automatyczną płatność subskrypcyjną, o której mowa w Regulaminie. W takim przypadku, Okres Dostępu ulega przedłużeniu na kolejny Okres Dostępu z chwilą pozytywnej autoryzacji automatycznej płatności subskrypcyjnej.
 3. W odniesieniu do dotychczasowych Użytkowników Operator może:
  • przesyłać wiadomości e-mail z przypomnieniem o upływającym Okresie Dostępu;
  • przesyłać wiadomości e-mail z informacją o wygaśnięciu dostępu do Produktu Cyfrowego;
  • zaoferować możliwość nabycia Produktu Cyfrowego na nowy Okres Dostępu lub przedłużenia dotychczasowego Okresu Dostępu.

§ 9. Zapis do Newslettera w celu otrzymania Treści Cyfrowych

 1. W odniesieniu do niektórych Treści Cyfrowych, Operator może zapewniać możliwość ich otrzymania bez konieczności zapłaty Ceny, ale w zamian za zapis do Newslettera.
 2. Zapis do Newslettera wymaga wypełnienia i przesłania formularza dostępnego w Platformie.
 3. Zapis do Newslettera wymaga podania danych osobowych niezbędnych w tym celu.
 4. Jeżeli Użytkownik zapisuje się do Newslettera, żeby otrzymać Treści Cyfrowe, zapis do Newslettera prowadzi jednocześnie do zawarcia Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych. Użytkownik nie płaci jednak Ceny za dostarczenie Treści Cyfrowych. Formą zapłaty za dostarczenie Treści Cyfrowych jest w tym przypadku zapis do Newslettera
 5. Po zawarciu Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych w sposób opisany powyżej, Użytkownik otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych opłaconych zapisem do Newslettera.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Nie ma to wpływu na zawartą Umowę o dostarczenie Treści Cyfrowych.
 7. Jeżeli Użytkownik jest zainteresowany Treściami Cyfrowymi, które są oznaczone w Serwisie jako dostępne w zamian za zapis do Newslettera, ale nie chce zapisywać się do Newslettera, może kupić te Treści Cyfrowe, kontaktując się indywidualnie z Operatorem.

[ROZDZIAŁ III: OPŁATY. ZASADY PŁATNOŚCI]

§ 10. Opłaty za Produkty Cyfrowe

 1. W przypadku odpłatnych Produktów Cyfrowych, dostęp do nich wymaga zapłaty Operatorowi Ceny określonej przez Operatora.
 2. Kwoty podawane w ramach Platformy są kwotami brutto.
 3. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Cen Produktów Cyfrowych Operator obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie Produktu Cyfrowego, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Produkt Cyfrowy jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie Operator zamieszcza również informację o najniższej Cenie Produktu Cyfrowego, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu Cyfrowego do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 4. Jeżeli Operator pozostaje w gotowości do dostarczenia Produktów Cyfrowych w ramach Platformy, a Użytkownik nie korzysta z Produktów Cyfrowych z przyczyn leżących po jego stronie, Operator nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek opłat na rzecz Użytkownika, z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa konsumenckiego.

§ 11. Dokonywanie płatności

 1. Cena jest płatna z góry za wybrany przez Użytkownika Okres Dostępu.
 2. Płatność Ceny jest możliwa za pomocą metod płatności wskazanych na Platformie, w szczególności poprzez:
  • zapłatę przelewem na wskazany rachunek bankowy;
  • zapłatę za pośrednictwem operatora szybkich płatności (np. PayU, Stripe, tPay, PayPal, BLIK, Przelewy24 itp.);
  • zapłatę za pomocą karty płatniczej,
  • automatyczną płatność subskrypcyjną
 3. Użytkownik, który posiada Kod Rabatowy, może wykorzystać go przy składaniu zamówienia, podając Kod Rabatowy w przeznaczonym do tego miejscu, zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie formularza zamówienia. Zastosowanie Kodów Rabatowych może być ograniczone wyłącznie do określonych Produktów Cyfrowych lub grupy Produktów Cyfrowych, zgodnie z informacjami przekazywanymi przy okazji udostępnieniu danego Kodu Rabatowego. Możliwość skorzystania z określonego Kodu Rabatowego może być ograniczona w czasie, zgodnie z informacjami przekazywanymi przy okazji udostępnieniu danego Kodu Rabatowego. Kody Rabatowe mogą być udostępniane w różnych okolicznościach, np. w zamian za zapis do Newslettera, jako nagroda w konkursach organizowanych przez Operatora, jako prezent dla Użytkownika itp.
 4. Automatyczna płatność subskrypcyjna jest możliwa wyłącznie za pomocą karty płatniczej, w związku z czym warunkiem uruchomienia automatycznej płatności subskrypcyjnej jest podanie wymaganych przez operatora płatności informacji na temat karty płatniczej.
 5. Operator płatności ma prawo weryfikacji kart płatniczych, a w szczególności ma prawo nie zaakceptować karty płatniczej wskazanej przez Użytkownika, np. wydanej w innym kraju niż Rzeczpospolita Polska. Użytkownik może wnieść reklamację bezpośrednio do operatora płatności, który negatywnie zweryfikował kartę płatniczą.
 6. W przypadku automatycznej płatności subskrypcyjnej, rachunek bankowy powiązany z kartą płatniczą wykorzystywaną do automatycznej płatności subskrypcyjnej jest automatycznie obciążany kwotą odpowiadającą Cenie za dostęp do Produktu Cyfrowego w Okresie Dostępu w pierwszym dniu każdego Okresu Dostępu.
 7. Użytkownik może w każdej chwili anulować automatyczną płatność subskrypcyjną, co sprawi, że w pierwszym dniu następnego Okresu Dostępu płatność nie zostanie zrealizowana.
 8. W przypadku choćby jednorazowej negatywnej autoryzacji płatności w ramach automatycznej płatności subskrypcyjnej, automatyczna płatność subskrypcyjna jest anulowana i wymaga ponownego uruchomienia, jeżeli Użytkownika chce nadal z niej korzystać.
 9. Dniem zapłaty Ceny jest dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Operatora lub pozytywnej autoryzacji płatności.
 10. Brak zapłaty skutkuje brakiem dostępu do Produktu Cyfrowego. W przypadku negatywnej autoryzacji płatności w ramach automatycznej płatności subskrypcyjnej, Użytkownik traci dostęp do Produktu Cyfrowego z upływem ostatniego dnia opłaconego uprzednio Okresu Dostępu.
 11. Na życzenie Użytkownika Operator wystawi fakturę VAT. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany przekazać Operatorowi wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego — poprzez wskazanie ich w formularzu zamówienia, w koncie Użytkownika lub przesłanie Operatorowi pocztą elektroniczną. Faktury VAT będą przekazywane elektronicznie, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. W związku z tym Użytkownik upoważnia Operatora do przesyłania faktur VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na podany przez Użytkownika adres elektroniczny.
 12. Użytkownik upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
 13. Operator nie gromadzi żadnych danych dotyczących płatności za pośrednictwem operatorów szybkich płatności lub przy użyciu karty płatniczej, z wyjątkiem identyfikatora płatności, który umożliwia potwierdzenie, że dana płatność została dokonana.

[ROZDZIAŁ IV: PRODUKTY CYFROWE I ŚWIADCZENIA DODATKOWE]

§ 12. Produkty Cyfrowe

 1. Użytkownik otrzymuje dostęp do zakupionego Produktu Cyfrowego po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Operatora lub pozytywnej autoryzacji płatności.
 2. W przypadku oznaczonych Produktów Cyfrowych, w szczególności Kursów, Operator może udostępniać Treści Cyfrowe w określonych odstępach czasu, tj. Użytkownik po zawarciu Umowy może otrzymać dostęp do części Treści Cyfrowych, natomiast kolejne Treści Cyfrowe składające się na Produkt Cyfrowy mogą być udostępniane w terminie wskazanym przez Operatora (przykład: po zakupie Produktu Cyfrowego Użytkownik otrzymuje dostęp do 1 lub 2 modułów Kursu, po upływie określonego czasu dostęp do kolejnych modułów Kursu itd.).
 3. Dostęp do zakupionych Produktów Cyfrowych jest udzielany w Okresach Dostępu. Informacja o tym, jaki Okres Dostępu przysługuje w odniesieniu do danego Produktu Cyfrowego, jest wskazana na stronie Produktu Cyfrowego i przekazywana Użytkownikowi przed zawarciem Umowy. Niektóre Produkty Cyfrowe mogą być oferowane w ramach różnych Okresach Dostępu, a wybór w tym zakresie zależy od Użytkownika.
 4. Operator dostarcza Treści Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Treści Cyfrowej i nie zapewnia aktualizacji po dniu dostarczenia Treści Cyfrowej — chyba że w opisie Produktu Cyfrowego zostanie wyraźnie wskazane, że Produkt Cyfrowy obejmuje także aktualizacje w późniejszym terminie.
 5. W przypadku zastosowania wobec Użytkownika jakiejkolwiek blokady, zawieszenia lub innego mechanizmu, który uniemożliwia korzystanie z Platformy na skutek naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, czas stosowania sankcji nie wydłuża Okresu Dostępu.
 6. Podstawą Produktów Cyfrowych są Treści Cyfrowe dostarczane wg konkretnego harmonogramu zakomunikowanego przez Operatora. Produkty Cyfrowe mogą również zakładać dostarczanie dodatkowych Treści Cyfrowych związanych z tematyką Produktu Cyfrowego – o rodzaju, liczbie oraz częstotliwości zamieszczania takich Treści Cyfrowych decyduje Operator.
 7. Niektóre z Treści Cyfrowych, takie jak np. webinary, warsztaty on-line, mogą być tworzone podczas odrębnego wydarzenia, organizowanego przy udziale Operatora lub zatrudnionego eksperta. W takim przypadku Użytkownik powinien wziąć udział w wydarzeniu, w terminie określonym przez Operatora. Jeżeli Użytkownik nie może wziąć udziału w wydarzeniu osobiście, może uzyskać prawo zapoznania się z zapisem wydarzenia po jego zakończeniu, o ile Operator utrwali i udostępni zapis wydarzenia. W przypadku, gdy Operator nie utrwala lub nie udostępnia zapisu wydarzenia, a Użytkownik nie weźmie udziału w wydarzeniu z przyczyn leżących po jego stronie, Operator nie jest zobowiązany do zapewnienia Użytkownikowi jakiekolwiek ekwiwalentu z tego tytułu (np. w postaci dodatkowego wydarzenia).
 8. Po zakupie, Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktu Cyfrowego w postaci obowiązującej na dzień dokonania zakupu Produktu Cyfrowego. W żadnym wypadku Operator nie ma obowiązku udostępniania archiwalnych wersji Produktów Cyfrowych, w tym na żądanie Użytkownika.
 9. Z zastrzeżeniem ust. 10-11, Treści Cyfrowe w każdym przypadku są zamieszczane na Platformie na czas oznaczony lub nieoznaczony, który jest niezależny od Okresu Dostępu wykupionego przez Użytkownika (np. Treść Cyfrowa może być zamieszczona na czas nieoznaczony, lecz Użytkownik może zapoznać się z nią wyłącznie przez wykupiony Okres Dostępu). Jeżeli przy danej Treści Cyfrowej nie została zamieszczona informacja, że dana Treść Cyfrowa została zamieszczona na czas oznaczony, przyjmuje się, że została ona dodana na Platformie na czas nieoznaczony. Na zamieszczenie Treści Cyfrowej na czas oznaczony mogą mieć wpływ takie kryteria, jak:
  • aktualność poruszanych treści;
  • czas, na jaki ekspert tworzący daną Treść Cyfrową udzielił Operatorowi licencji;
  • popularność danej Treści Cyfrowej wśród Użytkowników;
  • opinie na temat tej Treści Cyfrowej (opinie mogą pochodzić np. z ankiet lub statystyk aktywności).
 10. Operator zastrzega sobie prawo usunięcia każdej Treści Cyfrowej, zarówno bieżącej, jak i archiwalnej, zamieszczonej na czas oznaczony lub czas nieoznaczony, gdy:
  • dana Treść Cyfrowa narusza lub może naruszać obowiązujące prawo — w takim przypadku Operator ma prawo usunąć tę Treść Cyfrową niezwłocznie po otrzymaniu wiarygodnego zawiadomienia o treści bezprawnej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
  • wystąpią inne okoliczności, których Operator, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł przewidzieć przy rozpoczęciu sprzedaży Produktu Cyfrowego (np. w razie naruszenia umowy o współpracy przez eksperta itp.).
 11. W przypadku, gdy Operator zamierza usunąć daną Treść Cyfrową w trakcie trwania Okresu Dostępu, najpóźniej na 7 dni przed planowanym usunięciem Treści Cyfrowej zamieści informację o planowanym usunięciu oraz przypomni Użytkownikowi o możliwości zapoznania się z Treścią Cyfrową. Operator jest zwolniony z obowiązku powiadomienia z wyprzedzeniem o planowanym usunięciu Treści Cyfrowej i może usunąć Treść Cyfrową od razu, gdy dana Treść Cyfrowa narusza lub może naruszać obowiązujące prawo, a także w przypadkach, gdy z przyczyn obiektywnych zachowanie terminu 7 dni jest niemożliwe (np. na skutek cofnięcia licencji przez eksperta ze skutkiem natychmiastowym).
 12. Operator jest uprawniony do dokonywania zmian w zakresie Produktów Cyfrowych w trakcie trwania Umowy. Zmiany w zakresie Produktów Cyfrowych, które zostały nabyte przez Konsumenta lub PNPK, mogą być dokonywane z zachowaniem poniższych wymogów:
  • zmiany w Produktach Cyfrowych mogą być dokonywane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn, w szczególności takich jak usunięcie usterek, dostosowanie Produktów Cyfrowych do potrzeb Użytkowników, dostosowanie Produktów Cyfrowych do zmian prawnych lub decyzji sądów i organów;
  • zmiany w Produktach Cyfrowych nie mogą wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta lub PNPK;
  • Operator poinformuje Konsumenta lub PNPK w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie;
  • jeżeli zmiana w Produktach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do Produktów Cyfrowych lub korzystanie z nich, Operator jest zobowiązany poinformować Konsumenta lub PNPK z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, na trwałym nośniku, o właściwościach i terminie wprowadzenia zmiany, a także uprawnieniach związanych z tymi zmianami;
  • jeżeli zmiana w Produktach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do Produktów Cyfrowych lub korzystanie z nich, Konsument lub PNPK może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany w Produktach Cyfrowych lub poinformowania o zmianach w Produktach Cyfrowych, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Uprawnienie to nie przysługuje Użytkownikowi, gdy Operator zapewni Konsumentowi lub PNPK, bez dodatkowych kosztów, prawo do zachowania Produktów Cyfrowych zgodnych z Umową w stanie niezmienionym.
 13. Treści Cyfrowe powinny być przygotowywane z należytą starannością, jakiej można wymagać od podmiotu profesjonalnie zajmującego się przygotowywaniem Treści Cyfrowych. Jednocześnie Operator nie gwarantuje, że zamieszczone Treści Cyfrowe będą w pełni odpowiadały oczekiwaniom Użytkowników oraz umożliwią osiągnięcie wszystkich celów subiektywnie założonych przez Użytkownika.
 14. Po uzyskaniu dostępu do Treści Cyfrowych Użytkownik może się z nimi zapoznać w ramach przeglądarki lub używanego urządzenia mobilnego, jak również ma prawo pobrać oznaczone Treści Cyfrowe na swój nośnik, o ile Operator umożliwia ich pobranie. Operator nie ma obowiązku umożliwić pobierania wszystkich Treści Cyfrowych. Operator nie wprowadza limitu pobrań Treści Cyfrowych.

§ 13. Grupy Społecznościowe

 1. W przypadku, gdy Produkt Cyfrowy obejmuje także prawo uczestnictwa w Grupie Społecznościowej, Użytkownik może wziąć udział w Grupie Społecznościowej, lecz nie jest do tego zobowiązany.
 2. Udział w Grupie Społecznościowej wiąże się z przekazywaniem Treści Użytkownika lub zapoznawaniem się z Treściami Użytkowników przekazywanych przez innych Użytkowników. Zasady dotyczące Treści Użytkownika są opisane w dalszej części Regulaminu.
 3. Użytkownik ma prawo w każdej chwili opuścić Grupę Społecznościową z własnej inicjatywy i bez negatywnych konsekwencji w zakresie dostępu do Platformy i zakupionych Produktów Cyfrowych.
 4. Jeżeli Użytkownik nie korzysta z Grupy Społecznościowej z własnej inicjatywy lub został usunięty lub zawieszony przez Operatora na skutek naruszeń dokonanych przez Użytkownika, a równocześnie Operator pozostaje w gotowości do prowadzenia Grupy Społecznościowej, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej Ceny, z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa konsumenckiego.
 5. W przypadku, gdy Operator postanowi o likwidacji danej Grupy Społecznościowej, poinformuje o tym Użytkowników z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 7 dni. Po tym upływie ustalonego terminu Operator jest uprawniony do usunięcia Grupy Społecznościowej, w tym również skasowania lub zarchiwizowania wszelkich treści, jakie były zamieszczane w Grupie Społecznościowej.

[ROZDZIAŁ V: ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PLATFORMY]

§ 14. Zasady korzystania z Platformy

 1. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Platformy zgodnie z Regulaminem, prawem oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu praw Operatora, innych Użytkowników oraz osób trzecich.
 2. Zakazane jest:
  • korzystanie z Platformy w sposób niezgodny z jej charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Operatora przez innych Użytkowników;
  • korzystanie z Platformy w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności poprzez popełnienie przestępstwa;
  • korzystanie z Platformy w celu przesyłania niezamówionych informacji handlowych lub innego spamu,
  • korzystanie z Platformy w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Operatora;
  • korzystanie z Platformy przez Użytkownika, który nie ukończył 18 lat,
  • podszywanie się przy korzystaniu z Platformy pod jakąkolwiek osobę trzecią;
  • naruszanie w związku z korzystaniem z Platformy praw własności intelektualnej przysługujących Operatorowi lub osobom trzecim, w szczególności poprzez udostępnianie Produktów Cyfrowych osobom nieuprawnionym oraz naruszanie zasad licencyjnych wynikających z Regulaminu,
  • udostępnianie danych do logowania, w tym loginu i hasła, osobom trzecim,
  • próby uzyskiwania dostępu do Produktów Cyfrowych lub odpłatnych Usług podstępem, z ominięciem zabezpieczeń lub z ominięciem obowiązku zapłaty,
  • podejmowanie działań mających na celu zapoznanie się z danymi dostępowymi, w tym loginami i hasłami innych Użytkowników,
  • naruszanie zasad przekazywania Treści Użytkownika opisanych w Regulaminie.

§ 15. Bezpieczeństwo i zagrożenia

 1. Operator za pomocą Platformy świadczy Usługi z zachowaniem należytych standardów bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do danych i informacji przetwarzanych w ramach świadczenia i korzystania z Usług.
 2. Pomimo podejmowania przez Operatora środków, o których mowa w ust. 1, każdy Użytkownik powinien posiadać wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet.
 3. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą między innymi złośliwe oprogramowanie, wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery; programy szpiegujące; programy śledzące działania Użytkownika; spam; phishing; włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika przy użyciu narzędzi hackerskich.
 4. Aby przeciwdziałać zagrożeniom, o których mowa w ust. 3, Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa — np. w postaci programu antywirusowego, zapory sieciowej, stosowania mechanizmów szyfrujących, regularnej konserwacji stosowanych urządzeń, poszerzanie wiedzy na temat zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik stwierdzi, że dane do logowania, w tym login i hasło, mogły znaleźć się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Operatora. Operator po otrzymaniu zawiadomienia może dokonać blokady konta Użytkownika. Po dokonaniu blokady ponowny dostęp do Platformy jest możliwy po zmianie hasła przez Użytkownika i ewentualnym dokonaniu czynności uwierzytelniających, przewidzianych przez Operatora w ramach procedur bezpieczeństwa — zgodnie z informacjami podanymi przez Operatora.

§ 16. Konto Użytkownika

 1. Aby dokonać zakupu dostępu do Produktów Cyfrowych, Użytkownik jest zobowiązany posiadać konto Użytkownika w ramach Platformy.
 2. Konto Użytkownika może zostać założone z wykorzystaniem przeznaczonego do tego formularza dostępnego na stronie Platformy.
 3. Jeżeli Użytkownik składa zamówienie nie będąc zalogowanym do konta Użytkownika, konto Użytkownika jest automatycznie zakładane przez Operatora po dokonaniu zakupu dostępu do Produktu Cyfrowego przez Użytkownika, najpóźniej w terminie 48 godzin od chwili zawarcia Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych. Konto Użytkownika pozwala korzystać w pełny sposób z funkcjonalności dostępnych na Platformie. Przy zakładaniu konta Użytkownika Użytkownik jest zobowiązany podać rzetelne, aktualne i prawdziwe dane osobowe.
 4. Po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji Operator tworzy konto Użytkownika oraz przesyła potwierdzenie utworzenia konta Użytkownika na podany adres e-mail.Korzystanie z Platformy nie jest możliwe za pomocą konta należącego do Użytkownika w ramach innych systemów teleinformatycznych (np. Facebook, Google).
 5. Platforma jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich, co oznacza, że zabronione jest zakładanie konta Użytkownika przez osobę mającą poniżej 18 lat. W przypadku założenia konta Użytkownika przez osobę mającą mniej niż 18 lat za wszystkie szkody związane z korzystaniem z Platformy przez takiego Użytkownika odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni lub inni przedstawiciele ustawowi.
 6. Operatorowi w każdej chwili przysługuje prawo weryfikacji, czy Użytkownik jest osobą pełnoletnią. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany przedstawić Operatorowi, na wyraźne żądanie Operatora, dowód ukończenia 18 lat.
 7. Operator może odmówić utworzenia konta Użytkownika w przypadku:
  • powzięcia przez Operatora uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości Użytkownika lub prawdziwości podanych przez niego danych;
  • stwierdzenia przez Operatora, że Użytkownik ma poniżej 18 lat, lub nieprzedstawienia przez Użytkownika dowodu na ukończenie 18 lat;
  • ponownej rejestracji tego samego Użytkownika po usunięciu jego konta Użytkownika przez Operatora za naruszenie Regulaminu — jeżeli usunięcie konta Użytkownika nastąpiło w okresie 12 miesięcy przed dniem ponownej rejestracji.
 8. Po utworzeniu konta Użytkownika Użytkownik otrzymuje dostęp do funkcjonalności Platformy wymagających aktywnego konta Użytkownika, w szczególności do zawartości Produktów Cyfrowych dostępnej w danej chwili (część Treści Cyfrowych może być dostarczona przez Operatora w późniejszym terminie, zgodnie z harmonogramem wskazanym przez Operatora).

§ 17. Blokada konta Użytkownika lub usunięcie konta Użytkownika

 1. Jeżeli Użytkownik korzysta z Platformy lub Grupy Społecznościowej niezgodnie z Regulaminem, Operator może:
  • dokonać blokady konta Użytkownika;trwale usunąć konto Użytkownika;zawiesić Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności Platformy;
  • trwale uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności Platformy;usunąć Użytkownika z Grupy Społecznościowej;
  • zawiesić Użytkownikowi możliwość publikowania postów w Grupie Społecznościowej.
 2. Wybór środka, o którym mowa w ust. 1, zależy od okoliczności sprawy oraz wagi naruszenia, jakiego dopuścił się Użytkownik podczas korzystania z Platformy lub Grupy Społecznościowej. Działania te pozostają niezależne od innych działań, jakie może podjąć Operator w stosunku do Treści Użytkownika, takich jak zablokowanie dostępu lub trwałe usunięcie Treści Użytkownika.
 3. Przy wyborze środka, o którym mowa w ust. 1, Operator działa z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron.
 4. Blokada konta Użytkownika lub zawieszenie korzystania z określonych funkcjonalności Platformy lub Grupy Społecznościowej może nastąpić na okres od 5 do 30 dni. Po upływie przewidzianego okresu Operator zdejmuje blokadę konta Użytkownika lub przywraca dostęp do funkcjonalności Platformy lub Grupy Społecznościowej, które pozostawały zawieszone.
 5. W przypadku zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1, Użytkownik, wobec którego środek został zastosowany, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w § 21 Regulaminu.
 6. Operator zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1, nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zastosowania danego środka będzie odpowiadał personel Operatora.
 7. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia konta Użytkownika, przesyłając Operatorowi odpowiednie żądanie z tym związane. Usunięcia konta Użytkownika nie powoduje automatycznego usunięcia danych powiązanych z kontem Użytkownika ani historii korzystania z Platformy z użyciem konta Użytkownika.

[ROZDZIAŁ VI: ZASADY DOTYCZĄCE TREŚCI UŻYTKOWNIKA]

§ 18. Przekazywanie Treści Użytkownika

 1. Za pośrednictwem Platformy lub Grupy Społecznościowej, Użytkownik może przekazywać Treści Użytkownika w celu ich przechowywania na żądanie Użytkownika w systemie teleinformatycznym Platformy lub Grupy Społecznościowej, ewentualnie w celu ich publikacji w Platformie lub Grupie Społecznościowej.
 2. Zakazane jest przekazywanie Treści Użytkownika, które:
  • stanowią nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA) lub
  • są niezgodne z Regulaminem.
 3. Przez Treści Użytkownika niezgodne z Regulaminem należy rozumieć Treści Użytkownika, które:
  1. naruszają zasady publikowania opinii określone w § 22 Regulaminu;
  2. są niezgodne z tematyką treści dostępnych w Platformie;
  3. są niezgodne z tematyką Grupy Społecznościowej lub poszczególnych wątków w ramach Grupy Społecznościowej;
  4. powielają treści opublikowane wcześniej w Platformie lub Grupie Społecznościowej;
  5. zawierają linki lub inne treści o charakterze spamu;
  6. służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Operatora, np. promowaniu konkurencyjnych serwisów internetowych;
  7. służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek;
  8. służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników;
  9. nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;
  10. propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
  11. nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;
  12. znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;
  13. zawierają treści o charakterze szowinistycznym lub mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;
  14. zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;
  15. naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;
  16. naruszają prawa autorskie jakiejkolwiek osoby trzeciej;
  17. zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
  18. nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;
  19. obrażają uczucia religijne;
  20. mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników;
  21. naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób niż określony w pkt 1 – 20.
 4. Jeżeli Operator poweźmie wiarygodne informacje o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Użytkownika w związku z przekazywanymi Treściami Użytkownika, Operator jest uprawniony i zobowiązany do powiadomienia o tym odpowiednich służb lub organów władzy publicznej, a także przekazania im danych dotyczących Użytkownika. To samo dotyczy sytuacji, gdy służby lub organy władzy publicznej zwrócą się do Operatora o udostępnienie danych Użytkownika, w szczególności na potrzeby prowadzonych postępowań cywilnych lub karnych.

§ 19. Moderacja Treści Użytkownika

 1. Operator w każdej chwili może weryfikować Treści Użytkownika. Operator przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Jednocześnie Operator zastrzega, że nie ma obowiązku uprzedniego kontrolowania Treści Użytkowników, w szczególności poprzez kontrolę prewencyjną (np. w ramach uprzedniego zatwierdzania Treści Użytkownika) lub w jakiejkolwiek innej formie sprawdzania Treści Użytkownika.
 2. W razie wykrycia niezgodności Treści Użytkownika z Regulaminem, Treść Użytkownika może zostać zablokowana i stać się niewidoczna dla innych Użytkowników lub zostać usunięta z Platformy lub Grupy Społecznościowej.
 3. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika, Operator niezwłocznie powiadamia o tym Użytkownika, który przekazał Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
 4. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w § 21 Regulaminu.
 5. Operator zapewnia, że odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadał personel Operatora.

§ 20. Zgłaszanie Treści Użytkownika

 1. Dowolna osoba lub dowolny podmiot mogą zgłosić Operatorowi obecność w Serwisie Treści Użytkownika, które dana osoba lub dany podmiot uważają za nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA).
 2. Zgłoszenie może nastąpić:
  • drogą e-mailową, na adres hello@stylewatchacademy.com;
  • za pomocą dedykowanej funkcjonalności „Zgłoś naruszenie”, która znajduje się przy Treści Użytkownika.
 3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać wszystkie elementy wymagane na mocy aktu o usługach cyfrowych (DSA), takie jak:
  • wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że Treści Użytkownika są nielegalne;
  • jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Treści Użytkownika, stosownie do rodzaju Treści Użytkownika i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
  • oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 4. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza zgłoszenia dostępnego pod adresem:  https://www.stylewatchacademy.com/wp-content/uploads/2024/03/Formularz-reklamacyjny_Stylewatch-Academy.docx
 5. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Operator niezwłocznie potwierdza zgłaszającemu otrzymanie zgłoszenia — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny. W przypadku, gdy zgłoszenie jest niepełne lub zawiera inne błędy, Operator może zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia. Jeżeli zgłaszający nie dokona uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Operatora, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania.
 6. Weryfikacja Treści Użytkownika przez Operatora nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowego zgłoszenia. Operator przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Operator w celu weryfikacji Treści Użytkownika może zażądać od zgłaszającego dodatkowych informacji lub dokumentów, np. potwierdzających posiadanie praw, które weryfikowane Treści Użytkownika potencjalnie naruszają.
 7. W trakcie dokonywania weryfikacji Operator jest uprawniony do zablokowania Treści Użytkownika w taki sposób, aby stały się niewidoczne dla innych Użytkowników.
 8. Po dokonaniu weryfikacji Operator może trwale zablokować lub usunąć Treści Użytkownika jako naruszające Regulamin albo uznać, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu. Jeżeli Treści Użytkownika zostały wcześniej zablokowane, a po weryfikacji okazało się, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu, Operator niezwłocznie przywraca Treści Użytkownika oraz powiadamia o tym zgłaszającego, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
 9. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika, Operator niezwłocznie powiadamia o tym zarówno zgłaszającego, jak i Użytkownika, który zamieścił Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
 10. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem lub odmowy zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, lub zgłaszający mogą złożyć odwołanie na zasadach opisanych w § 21 Regulaminu.
 11. Operator zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadał personel Operatora.

§ 21. Odwołania

 1. W przypadku, gdy:
  • Operator nie zablokował lub nie usunął Treści Użytkownika mimo zgłoszenia ze strony innego Użytkownika lub osoby trzeciej;
  • Treści Użytkownika zostały zablokowane lub usunięte niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  • Operator zastosował wobec Użytkownika jakiekolwiek sankcje związane z Treściami Użytkownika;

– Użytkownik, który przekazał Treści Użytkownika, lub osoba, która zgłosiła Treści Użytkownika do weryfikacji, może złożyć odwołanie.

 1. Każda decyzja Operatora związana z Treściami Użytkownika musi zawierać uzasadnienie, które umożliwi złożenie odwołania — z wyjątkiem sytuacji, gdy Operator otrzyma nakaz związany z Treściami Użytkownika od odpowiedniej służby lub organu władzy publicznej. Uzasadnienie musi spełniać wymagania przewidziane w akcie o usługach cyfrowych (DSA) i obejmować takie informacje, jak:
  1) wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie Treści Użytkownika, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności Treści Użytkownika lub zawieszenie lub zakończenie płatności pieniężnych odnoszących się do takich Treści Użytkownika albo nakłada inne środki, o których mowa w Regulaminie, w odniesieniu do tych Treści Użytkownika, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;
  2) fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika lub osobę trzecią, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z inicjatywy XXX oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego;
  3) w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do Treści Użytkownika wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;
  4) jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonych Treści Użytkownika, wskazanie podstawy prawnej lub podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane Treści Użytkownika za niedozwolone;
  5) jasne i przyjazne dla Użytkownika informacje na temat przysługujących Użytkownikowi lub zgłaszającemu możliwości odwołania się od decyzji.
 2. Odwołanie można złożyć poprzez wysłanie odwołania:
  1) na adres elektroniczny hello@stylewatchacademy.com;
  2) za pomocą formularza kontaktowego;
  3) na piśmie, najlepiej listem poleconym — na adres siedziby Operatora.
 3. Odwołanie powinno zawierać:
  1) imię i nazwisko (ewentualnie firmę) odwołującego;
  2) dane kontaktowe;
  3) szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w opinii odwołującego decyzja Operatora była błędna i powinna zostać zmieniona.
 4. Po otrzymaniu odwołania Operator niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.
 5. Odwołania są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia złożenia odwołania.

§ 22. Opinie

 1. Operator zapewnia Użytkownikowi możliwość opublikowania w Serwisie opinii o Produkcie Cyfrowym.
 2. Funkcja opublikowania opinii o Produkcie Cyfrowym jest dostępna po zawarciu Umowy dotyczącej Produktu Cyfrowego, co stanowi zabezpieczenie przed publikowaniem opinii przez Użytkowników, którzy nie nabyli Produktu Cyfrowego. Ponadto, zakazane jest publikowanie opinii przez Użytkownika, który wprawdzie nabył Produkt Cyfrowy, ale nie korzystał z niego w sposób pozwalający na sformułowanie rzetelnej opinii.
 3. Użytkownik powinien sformułować opinię w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 4. Opinia opublikowana przez Użytkownika jest rodzajem Treści Użytkownika. W związku z tym, Operator może moderować opinie na zasadach określonych w § 19 Regulaminu, a każda osoba przeglądająca zawartość Platformy może zgłosić opinię naruszającą zasady Regulaminu na zasadach określonych w § 20 Regulaminu.
 5. Operator może samodzielnie publikować w Platformie opinie o Produktach Cyfrowych zgromadzone w inny sposób niż poprzez opublikowanie opinii przez Użytkownika na zasadach określonych powyżej. 
 6. Operator oświadcza i gwarantuje Użytkownikowi, że publikowane przez niego opinie o Produktach Cyfrowych, o których mowa w ust. 5, pochodzą wyłącznie od Użytkowników, którzy korzystali z Produktów Cyfrowych w sposób pozwalający na rzetelne sformułowanie opinii. Na potrzeby gromadzenia takich opinii, Operator kontaktuje się indywidualnie z Użytkownikiem, który kupił Produkt Cyfrowy, prosząc o podzielenie się opinią z przeznaczeniem do publikacji w Platformie.
 7. Opinie, o których mowa w ust. 5 i 6 nie są rodzajem Treści Użytkownika, ale każda osoba przeglądająca zawartość Platformy, która stwierdzi, że określona opinia narusza zasady Regulaminu, może zgłosić ją do weryfikacji na zasadach określonych w § 20 Regulaminu.

[ROZDZIAŁ VII: PRZERWY W DZIAŁANIU PLATFORMY ORAZ PROCEDURA ZGŁOSZEŃ]

§ 23. Prace serwisowe i konserwacyjne

 1. Operator zapewnia dostęp do Platformy przez 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu i wszystkie dni w roku, przy czym dostęp do Platformy może ulec ograniczeniu w przypadku:
  • awarii lub błędów;
  • prac konserwacyjnych oraz mających na celu modyfikację systemów teleinformatycznych, serwerów itp.;
  • wystąpienia siły wyższej;
  • działań osób trzecich, w tym ingerencji w działanie Platformy;
  • innych okoliczności, niezależnych od Operatora.
 2. Operator informuje Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, wynoszącym co najmniej 3 dni, o zamiarze prowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych, jeżeli prace te będą miały charakter istotny i będą wymagały dłuższego czasu. Operator stara się, aby prace te odbywały się w godzinach nocnych, w weekendy oraz dni wolne od pracy.
 3. Operator nie ma wpływu na prowadzenie prac serwisowych i konserwacyjnych przez zewnętrznych dostawców, w szczególności zewnętrznych dostawców oprogramowania.

§ 24. Wsparcie techniczne

 1. Operator zapewnia Użytkownikowi wsparcie techniczne na potrzeby korzystania z Platformy — w rozsądnych granicach.
 2. Wsparcie techniczne nie obejmuje czynności serwisowych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych czynności o charakterze informatycznym, które powinny być wykonywane na infrastrukturze Użytkownika, w szczególności w jego miejscu zamieszkania lub na jego urządzeniach.
 3. Wsparcie techniczne jest świadczone w dni robocze, w godzinach roboczych, w sposób zdalny.
 4. Przed skorzystaniem ze wsparcia technicznego Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacjami zawartymi w zakładce „Pomoc techniczna”, „FAQ” lub zakładce spełniającej podobną funkcję.
 5. Aby skorzystać ze wsparcia technicznego, Użytkownik powinien przekazać opis problemu Operatorowi — za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hello@stylewatchacademy.com lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Platformy (o ile taka funkcjonalność zostanie wprowadzona).

§ 25. SLA

 1. Operator gwarantuje dostępność Platformy przez co najmniej 95% czasu w każdym roku kalendarzowym i 95% w każdym miesiącu kalendarzowym.
 2. W przypadku, gdy Operator nie spełni wymogów, o których mowa w ust. 1, Użytkownikowi przysługuje rekompensata w postaci obniżenia Ceny za dostęp do Produktu Cyfrowego w Okresie Dostępu o 10%.

§ 26. Procedura zgłoszeń Użytkownika i ich rozpatrywania

 1. Zgłoszenia dotyczące:
  • awarii;
  • błędów;

– mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hello@stylewatchacademy.com lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Platformy (o ile taka funkcjonalność zostanie wprowadzona).

 1. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej awarii lub błędu, a także, w razie konieczności, załączniki w formie plików. Operator zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych wyjaśnień lub zrekonstruowania problemu w inny sposób, który uzna za stosowny. Osoba poproszona o udzielenie wyjaśnień lub inne czynności jest zobowiązana pomóc Operatorowi w rozwiązywaniu zgłoszonej kwestii wedle swojej najlepszej wiedzy i bez zbędnej zwłoki.
 2. Po dokonaniu zgłoszenia Operator dokonuje jego szczegółowej analizy w najbliższych dniach roboczych i w godzinach roboczych, które przypadają po zgłoszeniu, a następnie podejmuje decyzję w przedmiocie podjęcia właściwych czynności, polegających w szczególności na:
  1) odmowie przyjęcia zgłoszenia Użytkownika jako bezzasadnego, bezprzedmiotowego lub niezgodnego z Regulaminem;
  2) usunięciu zgłoszonej awarii lub błędu — jeżeli rzeczywiście wystąpiły;
  3) zastosowaniu obejścia, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia szybkiej naprawy.
 3. W przypadku zgłoszenia awarii lub błędu, po przeprowadzeniu analizy zgodnie z ust. 3, Operator jest zobowiązany podać Użytkownikowi informację o planowanych działaniach.
 4. Operator ma prawo do ingerencji w strukturę danych, ustawienia Platformy, konto Użytkownika oraz uprawnienia Użytkownika, jeżeli jest to konieczne do usunięcia awarii lub błędu.
 5. Po rozpatrzeniu zgłoszenia i ewentualnym wyeliminowaniu stwierdzonego problemu Operator niezwłocznie powiadamia Użytkownika.
 6. Inne zgłoszenia niż wymienione w ust. 1, związane na przykład z płatnościami, wystawianiem faktur, rozliczeniami wymagają zgłoszenia na adres elektroniczny hello@stylewatchacademy.com lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Platformy (o ile taka funkcjonalność zostanie wprowadzona).
 7. Operator zastrzega, że nie ma obowiązku wprowadzania na Platformie wszelkich zmian zgłaszanych przez Użytkownika, w szczególności zmian dotyczących funkcjonalności, optymalizacji działania Platformy i innych modyfikacji o istotnym charakterze.

[ROZDZIAŁ VIII: POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON]

§ 27. Pozostałe prawa i obowiązki Operatora

 1. W ramach Umowy Operator zobowiązuje się:
  • dostarczać Produkty Cyfrowe zgodne z opisem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie;
  • udzielać Użytkownikom informacji dotyczących korzystania z Platformy, w tym dotyczących funkcjonowania Platformy;
  • zapewnić dostęp do konta Użytkownika i związanych z nim funkcjonalności;
  • podejmować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Platformy przed utratą, uszkodzeniem oraz nieautoryzowanym dostępem do niej lub jej wykorzystaniem;
  • obsługiwać Użytkownika w dniach i godzinach roboczych.
 2. Operator ma prawo do:
  • informowania Użytkowników, drogą elektroniczną, o ważnych powiadomieniach związanych z Platformą;
  • pytania Użytkowników o ogólną opinię i poziom zadowolenia z korzystania z Platformy. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet za pomocą systemu teleinformatycznego;
  • prowadzenia działań marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz oświadczeniami Użytkowników, jeżeli będą wymagane;
  • przesyłania wiadomości e-mail lub powiadomień systemowych z informacją o premierach;
  • przesyłania wiadomości e-mail lub powiadomień systemowych z informacją o nowych współpracach z Partnerami;
  • przesyłania wiadomości e-mail lub powiadomień systemowych z informacją o nowych funkcjonalnościach.
 3. Operator może udostępnić zasoby Platformy w celu dostarczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym, które nie muszą być związane z działalnością Platformy. Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania treści reklamowych przysługują wyłącznie Operatorowi. Szczegółowe warunki dostarczania i przechowywania treści o charakterze reklamowym, jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Operator z podmiotem zainteresowanym dostarczaniem i przechowywaniem takich treści.

§ 28. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkowników

 1. W ramach Umowy Użytkownik zobowiązuje się:
  • przestrzegać postanowień Regulaminu;
  • regulować wszelkie należności zgodnie z Regulaminem i informacjami przekazanymi przez Operatora;
  • korzystać z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem i dostępnymi funkcjonalnościami, a także zgodnie z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego;
  • nie naruszać praw własności intelektualnej przysługujących Operatorowi oraz osobom trzecim;
  • współdziałać w dobrej wierze z Operatorem w zakresie należytego wykonania Umowy;
  • udzielać na żądanie Operatora wszystkich potrzebnych wyjaśnień, informacji i innych danych, w szczególności, gdy istnieje podejrzenie, że Użytkownik prowadzi działalność niedozwoloną;
  • zabezpieczyć we własnym zakresie dostęp do urządzeń i sprzętów, które są używane do korzystania z Platformy.
 2. Użytkownik ma prawo do:
  • zarządzania swoimi danymi i zgodami;
  • korzystania z Platformy zgodnie z Regulaminem;
  • kierowania zapytań do działu pomocy Operatora i wnoszenia reklamacji.

[ROZDZIAŁ IX: ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON]

§ 29. Odpowiedzialność Operatora

 1. Z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w pozostałych postanowieniach Regulaminu Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1) nieosiągnięcie celów oczekiwanych przez Użytkownika w ramach Umowy, jak również nieprzydatność Produktów Cyfrowych do celu założonego przez Użytkownika, w szczególności celu zarobkowego;
  2) skutki blokady konta Użytkownika, w tym odebrania dostępu do Produktów Cyfrowych;
  3) brak dostępu do Platformy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;
  4) skutki nieuprawnionej ingerencji w Platformę przez Użytkownika lub osoby trzecie;
  5) utratę danych zapisanych w systemach teleinformatycznych Operatora z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej, niezależnej od Operatora;
  6) nieprawidłowe wykonanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej, w szczególności zewnętrznych dostawców;
  7) problemy techniczne związane z dokonywaniem płatności z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, w szczególności operatorów płatności;
  8) działania i zaniechania operatorów płatności;
  9) działania i zaniechania Partnerów;
  10) skutki opóźnienia w zapłacie przez Użytkownika;
  11) niezastosowanie się przez Użytkownika do wskazówek i zaleceń Operatora;
  12) podanie niepełnych, nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych osobowych, w tym danych kontaktowych;
  13) skutki korzystania z Platformy z naruszeniem przepisów prawa;
  14) skutki nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
  15) skutki siły wyższej.
 2. Użytkownik powinien posiadać świadomość, że ze względu na specyfikę branży, w jakiej działa Operator, informacje zawarte w Produktach Cyfrowych mogą ulec dezaktualizacji z przyczyn niezależnych od Operatora, np. na skutek zmian wprowadzonych przez przedmioty zewnętrzne lub na skutek zmian w przepisach prawnych. Operator dokłada starań, aby na bieżąco korygować Produkty Cyfrowe, jednak nie daje gwarancji, że będą one aktualne w każdym momencie od chwili zakupu.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści — odpowiedzialność Operatora może dotyczyć co najwyżej straty rzeczywistej.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dostawców zewnętrznych technologii, urządzeń, usług itp.
 5. Odpowiedzialność Operatora wobec Użytkownika z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest ograniczona do szkody umyślnej.
 6. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w Regulaminie, w szczególności w ust. 1-5, nie dotyczą szkody, w stosunku do której, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, odpowiedzialności Operatora nie można ograniczyć lub wyłączyć.
 7. Odpowiedzialność Operatora wobec Użytkowników będących Konsumentami lub PNPK z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy regulują właściwe przepisy prawa cywilnego oraz prawa konsumenckiego, w związku z czym postanowienia niniejszego paragrafu związane z ograniczeniem lub wyłączeniem odpowiedzialności Operatora z tytułu naruszenia Umowy nie dotyczą Konsumentów lub PNPK.

§ 30. Odpowiedzialność za zgodność Produktów lub Treści Cyfrowych z Umową

 1. Rękojmia za wady Produktów lub Treści Cyfrowych, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów, które są zawierane przez Użytkowników innych niż Konsument lub PNPK.
 2. Do Umów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Treści Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.
 3. Operator jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność Produktu Cyfrowego lub Treści Cyfrowej z Umową. Zgodność Produktu Cyfrowego lub Treści Cyfrowej z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 4. W przypadku Produktów Cyfrowych lub Treści Cyfrowych:
  • dostarczanych jednorazowo lub w częściach — Operator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktów Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
  • dostarczanych w sposób ciągły — Operator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktów Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane.
 5. W przypadku, gdy Operator dostarcza Produkty Cyfrowe w sposób ciągły, Produkty Cyfrowe powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową.

§ 31. Doprowadzenie Produktu Cyfrowego lub Treści Cyfrowej do zgodności z Umową

 1. Jeżeli Produkt Cyfrowy lub Treść Cyfrowa jest niezgodna z Umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia Produktu Cyfrowego lub Treści Cyfrowej do zgodności z Umową.
 2. Jeżeli doprowadzenie Produktu Cyfrowego lub Treści Cyfrowej do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Operatora, może on odmówić doprowadzenia Produktu Cyfrowego lub Treści Cyfrowej do zgodności z Umową.
 3. Operator doprowadza Produkt Cyfrowy lub Treść Cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Operator został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności Produktu Cyfrowego lub Treści Cyfrowej z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając jego charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywany.
 4. Koszty doprowadzenia Produktu Cyfrowego lub Treści Cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Operator.

§ 32. Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku niezgodności Produktu Cyfrowego z Umową

 1. Jeżeli Produkt Cyfrowy jest niezgodny z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1) Operator odmówił doprowadzenia Produktu Cyfrowego do zgodności z Umową zgodnie z § 31 ust. 2;
  2) Operator nie doprowadził Produktu Cyfrowego do zgodności z Umową;
  3) brak zgodności Produktu Cyfrowego z Umową występuje nadal, mimo że Operator próbował doprowadzić Produkt Cyfrowy do zgodności z Umową;
  4) brak zgodności Produktu Cyfrowego z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 31 ust. 1;
  5) z oświadczenia Operatora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu Cyfrowego do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.
 2. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu Cyfrowego niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu Cyfrowego zgodnego z Umową. Jeżeli Produkty Cyfrowe są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym Produkt Cyfrowy pozostawał niezgodny z Umową.
 3. Operator jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu Ceny.
 4. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Produkt Cyfrowy jest dostarczany w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Produktu Cyfrowego z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu Cyfrowego z Umową jest istotny.

§ 33. Rozliczenie z Konsumentem lub PNPK w przypadku odstąpienia od Umowy

 1. W sytuacji, gdy Konsument lub PNPK odstąpi od Umowy:
  1) w ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsumenckiej za niezgodność Produktu Cyfrowego z Umową;
  2) w przypadku niedostarczenia przez Operatora Produktu Cyfrowego, pomimo wezwania ze strony Użytkownika,
 • do rozliczeń pomiędzy Stronami stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 1. Operator jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Produktowi Cyfrowemu niezgodnemu z Umową albo Produktowi Cyfrowemu, w odniesieniu do którego odpadł obowiązek jego dostarczenia na skutek odstąpienia od Umowy. Jednocześnie Operator nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Produkt Cyfrowy był niezgodny z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument lub PNPK faktycznie z niego korzystał.
 2. Operator jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o odstąpieniu od Umowy.
 3. Operator dokonuje zwrotu należnej Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 34. Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Operatora na zasadach ogólnych prawa, w tym ponosi odpowiedzialność również za działania osób trzecich, z którymi wykonuje Umowę, lub którym powierza wykonanie Umowy w całości lub w części, jak za swoje działania.
 2. Użytkownik w szczególności ponosi odpowiedzialność wobec Operatora za:
  • korzystanie z Platformy, w tym Produktów Cyfrowych, niezgodnie z Regulaminem, w szczególności poprzez wykorzystywanie jej do celów niezgodnych z przeznaczeniem;
  • spowodowanie szkody osobie trzeciej podczas korzystania z Platformy, w szczególności w postaci naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
  • prowadzenie działalności bezprawnej z użyciem Platformy, w szczególności działalności zmierzającej do popełnienia oszustwa;
  • naruszenie praw własności intelektualnej lub innych praw niematerialnych przysługujących Operatorowi lub osobom trzecim;
  • opóźnienia w wykonywaniu obowiązków przewidzianych w Regulaminie;
  • brak zapłaty Ceny lub dokonanie zapłaty Ceny z opóźnieniem,
  • przekazanie nieprawdziwych, niekompletnych lub w inny sposób niezgodnych ze stanem faktycznym albo prawnym informacji na potrzeby korzystania z Platformy, w szczególności swoich danych osobowych.
 3. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Operatora z tytułu korzystania z Platformy przez Użytkownika, Użytkownik zwalnia Operatora z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a także pokrywa wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniósł Operator w związku z tymi roszczeniami. Zastrzeżenie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami, w stosunku do których zasady naprawienia szkody określają właściwe przepisy prawa.

[ROZDZIAŁ X: CZAS TRWANIA UMOWY]

§ 35. Czas trwania Umowy

 1. Umowa dotycząca nieodpłatnych Usług jest zawierana na czas nieokreślony.
 2. Umowa o dostarczanie Produktu Cyfrowego jest zawierana na czas określony odpowiadający Okresowi Dostępu. Przedłużenie Okresu Dostępu jest równoznaczne z przedłużeniem Umowy.

§ 36. Rozwiązanie Umowy

 1. Operator może wypowiedzieć Umowę z ważnych przyczyn leżących po jego stronie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w szczególności w przypadku:
  • cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków prowadzenia działalności przez Operatora, w szczególności w następstwie wydania decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub zmiany prawa;
  • utraty przez Operatora możliwości technicznych, finansowych lub organizacyjnych, pozwalających wykonywać Umowę na dotychczasowym poziomie;
  • zmiany charakteru działalności prowadzonej przez Operatora;
  • zamknięcia lub sprzedaży Platformy.
 2. W sytuacjach, o których mowa w § 34 ust. 2, Operator może rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do określonego działania lub zaniechania i wyznaczeniu terminu dodatkowego, nie krótszego niż 7 dni, na usunięcie naruszeń, o ile usunięcie naruszeń jest możliwe.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Użytkownikowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Operatora z tego tytułu, jak również nie przysługuje zwrot uiszczonych należności. Ograniczenie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami lub PNPK, gdzie zasady rozliczeń określają przepisy prawa konsumenckiego.
 4. W przypadku Umowy dotyczącej nieodpłatnych Usług, która została zawarta na czas nieokreślony, Użytkownik może rozwiązać Umowę z Operatorem w każdej chwili, przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub zaprzestając korzystania z Usług (np. poprzez usunięcie konta Użytkownika, rezygnację z newslettera itp.).

 [ROZDZIAŁ XI: PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

§ 37. Odstąpienie od Umowy przez Użytkownika będącego Konsumentem lub PNPK

 1. Użytkownik będący Konsumentem lub PNPK co do zasady może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, składając oświadczenie o odstąpieniu. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn Użytkownik powinien przesłać Operatorowi oświadczenie na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi Operatora. Użytkownik może, ale nie musi, skorzystać z formularza udostępnionego przez Operatora.
 2. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:
  • o świadczenie Usług, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Operator wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;
  • o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Operator rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Operator przekazał Użytkownikowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 3. Jeżeli został spełniony którykolwiek warunek przewidziany w ust. 2, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 35 ustawy o prawach konsumenta.: „Art. 35. 1. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. 2. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia”. Z wyjątkiem tych kosztów Strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co świadczyły do czasu odstąpienia od Umowy.
 5. Operator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwraca Użytkownikowi dokonane przez niego płatności, do zwrotu których Operator jest zobowiązany.
 6. Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

[ROZDZIAŁ XII: PROCEDURA REKLAMACYJNA]

§ 38. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku stwierdzenia, że Umowa nie jest wykonywana zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Użytkownik może złożyć reklamację.
 2. Reklamację można złożyć:
  • poprzez wysłanie reklamacji na adres elektroniczny hello@stylewatchacademy.com;
  • poprzez wysłanie reklamacji na piśmie, najlepiej listem poleconym — na adres Operatora.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  • imię i nazwisko (ewentualnie firmę) Użytkownika;
  • dane kontaktowe;
  • szczegółowy opis, na czym polegała niezgodność wykonania Umowy z Regulaminem,
  • żądania Użytkownika związane z reklamacją.
 4. Użytkownik może posłużyć się wzorem formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem https://www.stylewatchacademy.com/wp-content/uploads/2024/03/Formularz-reklamacyjny_Stylewatch-Academy.docx , jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Po otrzymaniu reklamacji Operator niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.
 6. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 7. Jeżeli Operator nie dostarczył Produktu Cyfrowego zgodnie z Umową, Użytkownik będący Konsumentem lub PNPK może złożyć reklamację, w której wezwie Operatora do dostarczenia Produktu Cyfrowego. Jeżeli pomimo tego wezwania Operator nie dostarczy Produktu Cyfrowego niezwłocznie lub w dodatkowym terminie umówionym pomiędzy Stronami, Użytkownik może odstąpić od Umowy. Konsument lub PNPK może odstąpić od Umowy bez wzywania Operatora do dostarczenia Produktu Cyfrowego, gdy:
  • z oświadczenia Operatora lub okoliczności wyraźnie wynika, że Operator nie dostarczy Produktu Cyfrowego;
  • Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Produktu Cyfrowego miał istotne znaczenie dla Użytkownika, a Operator nie dostarczył go w tym terminie.

[ROZDZIAŁ XIII: POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW]

§ 39. Polubowne rozwiązywanie sporów

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z Operatorem,
  • uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
 3. korzystanie z Platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z Umową, która to Platforma Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

[ROZDZIAŁ XIV: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

§ 40. Prawa własności intelektualnej

 1. Platforma oraz wszystkie materiały dostępne na Platformie, w szczególności wszelkie Treści Cyfrowe, kod źródłowy, layout, logo, bazy danych itp., a także wszelkie pozostałe treści przygotowywane przez Operatora lub osoby zatrudnione przez Operatora na potrzeby Produktów Cyfrowych lub w związku z Produktami Cyfrowymi mogą stanowić chronione dobra niematerialne, zwane dalej „Dobrami Niematerialnymi” — i podlegać ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się do nienaruszania praw własności intelektualnej w odniesieniu do tych Dóbr Niematerialnych przez cały okres trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.
 2. Na podstawie Regulaminu Operator udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Dóbr Niematerialnych, w zakresie koniecznym do należytego korzystania z Platformy lub zakupionych Produktów Cyfrowych.
 3. Użytkownik może wykorzystywać Treści Cyfrowe wyłącznie na potrzeby rozwoju osobistego. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywania Treści Cyfrowych w swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, w szczególności na potrzeby dalszej odsprzedaży Treści Cyfrowych pod własnym oznaczeniem, wykorzystywania ich do świadczenia usług na rzecz osób trzecich czy innych działań zarobkowych z użyciem Treści Cyfrowych.
 4. Jeżeli Użytkownik chce wykorzystać Treści Cyfrowe w swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest zobowiązany zwrócić się do Operatora o udzielenie licencji na daną Treść Cyfrową poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail hello@stylewatchacademy.com. Najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania zapytania Operator może, ale nie musi, przekazać Użytkownikowi ofertę udzielenia licencji na tę Treść Cyfrową, wskazując w szczególności wysokość opłaty licencyjnej oraz czas trwania licencji. Użytkownik jest uprawniony do eksploatacji Treści Cyfrowej dopiero po zaakceptowaniu oferty Operatora oraz uiszczeniu opłaty licencyjnej w pełnej wysokości.
 5. Licencja, o której mowa powyżej, jest udzielana na czas korzystania z Platformy lub zakupionych Produktów Cyfrowych.
 6. Użytkownik nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich.
 7. Użytkownik nie może przenosić uprawnień wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie bez zgody Operatora wyrażonej na piśmie.
 8. Z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku bezwzględnie zabrania się Użytkownikowi bez zgody Operatora:
  1) trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) Dóbr Niematerialnych, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
  2) wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze Dóbr Niematerialnych;
  3) stosowania Dóbr Niematerialnych i ich części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu lub utworze;
  4) tworzenia oprogramowania podobnego do Platformy, które mogłoby stanowić opracowania Platformy;
  5) odtwarzania, dekompilowania, dezasemblowania i wszelkich innych czynności, które będą prowadzić do pozyskania kodu źródłowego z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;
  6) odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim Dóbr Niematerialnych, ich kopii, wszelkich modyfikacji oraz dokumentacji;
  7) wykorzystywania Dóbr Niematerialnych w prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, w szczególności w działalności konkurencyjnej wobec działalności Operatora;
  8) dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do Dóbr Niematerialnych na rzecz osób trzecich.
 9. Udzielenie licencji następuje w momencie uzyskania przez Użytkownika dostępu do Dóbr Niematerialnych koniecznych do korzystania z Platformy lub zakupionych Produktów Cyfrowych. Licencja wygasa wraz z zakończeniem korzystania z Platformy, niezależnie od trybu, w jakim to nastąpi, a w przypadku Produktów Cyfrowych — z chwilą upływu Okresu Dostępu. W przypadku Treści Cyfrowych, które zostały uprzednio pobrane i zapisane przez Użytkownika, po zakończeniu Umowy Użytkownik może korzystać z tych Treści Cyfrowych wyłącznie na zasadach dozwolonego użytku.
 10. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności ekspertów i zewnętrznych dostawców.
 11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawami własności intelektualnej oraz zakresem udzielonej licencji Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Operatorem.
 12. W odniesieniu do utworów, które mogą tworzone lub wykorzystywane przez Użytkownika w ramach Platformy (Treści Użytkownika), Użytkownik udziela Operatorowi i pozostałym Użytkownikom niewyłącznej, zbywalnej i przenaszalnej licencji na korzystanie z tych utworów w działalności prowadzonej przez Operatora. W ramach udzielonej licencji Operator jest uprawniony do korzystania z utworów na wszelkich polach eksploatacji, jakie okażą się niezbędne do realizacji celów Operatora związanych z funkcjonowaniem Platformy. Udzielenie licencji następuje na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych. Operator jest uprawniony do udzielania dalszych licencji pozostałym Użytkownikom i osobom trzecim, w szczególności na potrzeby zatrudniania ekspertów i podwykonawców. Udzielenie licencji przez Użytkownika następuje nieodpłatnie, co oznacza, że Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu przekazania utworu do korzystania.

§ 41. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Operator.
 2. Platforma wykorzystuje technologię plików cookies lub inne podobne technologie.
 3. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz plikami cookies zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.stylewatchacademy.com/polityka-prywatnosci/
 4. Użytkownik, wykorzystując jakiekolwiek dane osobowe należące do osób trzecich na potrzeby wykonania Umowy, jest zobowiązany zapewnić, aby użycie tych danych następowało zgodnie z prawem, a w szczególności, by podmioty, do których te dane należą, zostały należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu.
 5. Jeżeli Użytkownik korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, Operator ma prawo przyjąć, że użycie tych danych osobowych następuje zgodnie z prawem.
 6. W przypadku, gdy:
  1. Użytkownik nie dopełnia należycie obowiązków wskazanych w ust. 4;
  1. Użytkownik bezprawnie korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich,

 i z tego powodu Operator poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność (cywilną, administracyjną), Użytkownik może zostać zobowiązany do naprawienia Operatorowi szkody tym wywołanej, na zasadach ogólnych prawa.

[ROZDZIAŁ XV: POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

§ 42. Uprawnienia Specjalne i akcje promocyjne

 1. Jeżeli przewidują to cele biznesowe Operatora, Operator może podjąć decyzję o przyznawaniu lub zakończeniu przyznawania Uprawnień Specjalnych, które mogą uprawniać Użytkownika do uzyskiwania określonych korzyści w ramach działalności Operatora. Decyzja o przyznawaniu lub zakończeniu przyznawania Uprawnień Specjalnych należy wyłącznie do Operatora.
 2. Uprawnienie Specjalne mogą przykładowo obejmować:
  1) zniżki i rabaty na zakup produktów albo usług Operatora lub Partnerów;
  2) pierwszeństwo w nabywaniu produktów albo Operatora lub Partnerów;
  3) możliwość nabywania produktów albo Operatora lub Partnerów przed ich oficjalną premierą.
 3. Powyższa lista Uprawnień Specjalnych nie ma charakteru zamkniętego, w związku z czym Operator może przyznawać także inne Uprawnienia Specjalne.
 4. Uprawnienia Specjalne mogą być przyznawane na czas oznaczony lub nieoznaczony, jak również adresowane do wszystkich albo wybranych Użytkowników (np. Użytkowników, którzy po raz pierwszy korzystają z Platformy).
 5. Po podjęciu decyzji o przyznawaniu Uprawnień Specjalnych Operator przekaże Użytkownikom informacje na temat zasad przyznawania Uprawnień Specjalnych, w tym o czasie ich przyznawania, kryteriach, jakie należy spełnić, rodzajach Uprawnień Specjalnych. Operator na potrzeby przyznawania Uprawnień Specjalnych może ustalić odrębny regulamin Uprawnień Specjalnych: w takiej sytuacji warunkiem korzystania z Uprawnień Specjalnych jest akceptacja tego odrębnego regulaminu.
 6. Korzystanie z Uprawnień Specjalnych jest dobrowolne.
 7. Operator w ramach Platformy może organizować akcje promocyjne, które będą obejmować także inne działania promocyjne i marketingowe dedykowane Użytkownikom. Akcje promocyjne mogą być organizowane samodzielnie przez Operatora lub we współpracy z Partnerami. Zasady przeprowadzania akcji promocyjnych każdorazowo określa odrębny regulamin akcji promocyjnej.

  § 43. Kontakt z Operatorem

  1. Kontakt z Operatorem jest możliwy w następujący sposób:
   • pocztą elektroniczną: hello@stylewatchacademy.com;
   • telefonicznie: +48-606-737-580;
   • pocztą zwykłą: STYLEWATCH ACADEMY SYLWIA ANTOSZKIEWICZ, 00-225 Warszawa ul. Zakroczymska 13/8.
  2. Preferowaną formą komunikacji pomiędzy Stronami jest korespondencja elektroniczna, za pomocą wiadomości e-mail.

  § 44. Postanowienia końcowe

  1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w takich przypadkach, jak:
   1) zmiana warunków dotyczących funkcjonowania Platformy;
   2) konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych;
   3) konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego;
   4) konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Operatorze;
   5) zmiany redakcyjne.
  2. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
  3. Zmiany Regulaminu są publikowane na Platformie, a ponadto Użytkownicy zostaną powiadomieni o planowanej zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail (o ile Operator posiada adres e-mail Użytkownika). Archiwalne wersje Regulaminu są zamieszczane pod spodem.
  4. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w dacie wskazanej przez Operatora, najwcześniej po tygodniu od powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.
  5. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu ma charakter istotny oraz istotnie wpływa na prawa lub obowiązki Użytkownika będącego Konsumentem lub PNPK, Konsument lub PNPK ma prawo rozwiązać Umowę, która ma być wykonywana również po zmianie Regulaminu, do czasu planowanego wejścia w życie zmian.
  6. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego. Nie pozbawia to jednak Konsumenta mającego miejsce zamieszkania poza Polską możliwości powoływania się na przepisy obowiązujące w jego państwie zamieszkania, przewidujące korzystniejsze dla niego rozwiązania niż prawo polskie.
  7. W przypadku sporządzenia Regulaminu w różnych wersjach językowych rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.
  8. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Stron i nie wpływają na interpretację Umowy.
  9. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie właściwym przepisem prawa.
  10. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami co do zawarcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych Umowy Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Operatora, a w przypadku Użytkowników będących konsumentami lub PNPK — sądowi powszechnemu, którego właściwość określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
  11. Regulamin obowiązuje od dnia 22.03.2024.

  Dane firmy: STYLEWATCH ACADEMY SYLWIA ANTOSZKIEWICZ, 00-225 Warszawa ul. Zakroczymska 13/8, Polska, NIP: 524-221-79-12


  Regulamin sklepu: klik

  Polityka prywatności: klik

  Copyright © 2024 Publigo. Szkolenia napędza platforma Publigo